Проекти и отчети на Училищното настоятелство

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
КОЛЕДЕН БАЗАР

Скъпи родители, ученици, приятели и съмишленици на 145 ОУ”Симеон Радев”,

на 14 декември 2017г. от 16ч. започва дългоочакваното и вълнуващо събитие –

КОЛЕДНИЯ БАЗАР

Училищното настоятелство при 145 ОУ „Симеон Радев” Ви кани да участвате в ежегодния Коледен базар под надслов

„ Да създадем наша кулинарна сцена”,

който ще се проведе на 14.12.2017 г. от 16ч.

    Тази година наши родители изработиха и безвъзмездно дариха проект за кабинет по готварство и технологии, като училищното настоятелство взе решение той да бъде реализиран, за да могат децата да се запознаят с практическата страна на изкуството да приготвят здравословни и вкусни ястия.

Ако идеята бъде осъществена, учениците ще могат да се запознаят с техниката на професионални готвачи или експерти в областта на кулинарията, както и да разменят рецепти на традиционни ястия на други държави.

Уважаеми родители, мили деца,

уведомяваме Ви, че сумата, събрана на  Коледния базар е 

8 866 лева!
Благодарение на Вас още една наша коледна мечта стана реалност!
Благодарим Ви!

Още в началото на следващата година ще започнем проучване и събиране на оферти за ремонта на малкия физкултурен салон.
ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ!

cimg0611-copy-copy

Уважаеми родители, учители, ученици и съмишленици,

Коледния базар 2016г ще се проведе на 16 декември от 16.00 до 18.00ч.

 

„Да сбъднем  още една мечта за спорта в нашето училище“

– да направим уютен  и малкия физкултурен салон

     Скъпи приятели, с цената на много усилия и съдействието на училищното ръководство успяхме през настоящата 2016 година да превърнем Големия физкултурен салон в едно подходящо и безопасно за децата място за спортуване. Настоятелството вложи почти  13000 лв. и училището също толкова, за да може да осъществим този проект и да променим всичко – тавана, осветлението, стените / от които се ронеше мазилката/ и пода, който беше изцяло подменен и направен така, че да няма повече опастност да пропадат крачетата на децата ни или да им се забиват трески.
    Нашето голямо желание е  да успеем да направим и малкия физкултурен салон, за да може децата в цялото училище да са равнопоставени и да спортуват при еднакви условия винаги, да не се налага училището да прави график за смяна на салоните така, че всички да спортуват по малко и в двата салона.
                                                          Призоваваме Ви а обединим усилия, за да успеем !
                                                                                                                        от Съвета на настоятелите

Отчет

за дейността на Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза   „УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ 145 СОУ СИМЕОН РАДЕВ –София ”

                                      за периода 01.01.2015г.-31.12.2015 г.

 

І. Обща информация.

Сдружението е доброволна, независима организация с нестопанска цел, осъществяваща общественополезна дейност за подпомагане развитието на учебно-възпитателната работа, подобряване на материалната база, развитието на образователните възможности и изяви на 145 ОУ „Симеон Радев“, включително и по извънкласни форми на децата и учениците.Същата е регистрирана с Решение № 1 от 06.04.2011 год по фирмено дело №232/2011 на СГС и вписано в Регистъра на сдружения с идеална цел парт.18628 т.379 р.V стр.115.

Училищното настоятелство при 145 ОУ „Симеон Радев“  осъществява дейността си в съответствие с Конституцията и законите на Република България, приложимото право на Европейския съюз  и на  Устава на сдружението.

Сдружението е организационно и икономически обособен правен субект, който съществува наред и независимо от членовете си. То е независимо и от каквито и да е политически партии, религиозни и етнически организации.

 

II. Средства за постигане на целите:

Изпълнението  на целите и задачите на УН се  осъществява  със следните средства:

1. Дейно участие на членовете в работата на УН.

2. Набиране на средства чрез съвместна дейност със клубове, федерации, сдружения, преподаватели за организиране на извънкласни форми в свободното време на децата и учениците.

3. Набиране на средства (материални и финансови), чрез дарения, спонсорство, както и от други разрешени от закона източници и разработване на правила за тяхното използване и разпределение за целите на Сдружението..

Организационно Сдружението се ръководи и контролира чрез избраните си демократично органи, които са:

1. Общо събрание.

2. Съвет на настоятелите.

Съвета на настоятелите избира Председател на Училищното настоятелство.

През отчетния период  01.01.2015г.-31.12.2015 г. проведохме 4 редовни заседания.

 

 

 

II. Дейност на Настоятелството през отчетния период

Изминалата 2015 година бе много благоприятна за дейността на „УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ 145 СОУ СИМЕОН РАДЕВ ”.  Настоятелството продължи да работи активно за изграждането на положителната образователна визия на 145 ОУ ”Симеон Радев” като съвременно, модерно училище със собствен и утвърден облик.

Училищното настоятелство подпомагаше цялостното развитие на 145 ОУ “Симеон Радев“, материалното осигуряване и провеждането на ремонтни дейности в сградата на училището.

Привлечените финансови ресурси и разплащания на „УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ 145 СОУ СИМЕОН РАДЕВ ”  се извършват през банковата сметка без изключения.

Основните акценти от заседанията на настоятелството през годината бяха:

 

 • Основната и най-важна за училището задача през разглеждания период беше да се  се извърши  плащането /втора вноска/ по Експерименталния проект за цялостна реконструкция на сградата на училището, както и плащането по договора за надзор на проекта. Работата по събиране на средства за проекта беше съпътствана от много дейности по съгласуването му с различни институции и даряването му на Столична община / като собственик на сградата и бенефициент по проекта/, за да се предприемат понататъшни стъпки по неговото осъществяване.
 •  Важна задача беше също така осигуряването на средства и заплащането на хигиенни материали за всички тоалетни в сградата.
 • Много важен проект през изминалия период беше закупуването и монтирането на 5 звукоизолирани подвижни прегради в класни стаи, което позволи много по-гъвкаво да се използват помещенията, като се даде възможност в част от класните стаи да се обучават групи през част от учебното време.
 • Обсъждане на предложения на педагогическия съвет за подпомагане на различни училищни инициативи и дейности;
 • Подпомагане на различни прояви и дейности на училището и учениците /Коледния базар различни състезания и конкурси/.
 • Актуални проблеми на учебния и възпитателния процес в училището;
 • Доброволно събиране на средства от желаещите да подпомогнат дейността на училището родители – средствата за подобряване състоянието на тоалетните; дарения за проекта за реконструкция и за основен ремонт на големия физкултурен салон.
 • Дарение за нуждите на учениците при обучението по музика едно много качествено дигитално пиано.

С подкрепата на Училищното настоятелство и доброволния труд на родителите, бяха извършени редица подобрения на материално-техническата база на 145 ОУ. Класни стаи  бяха ремонтирани на четвъртия и третия етаж .

Продължи подкрепата на инициативата за организиране на Коледния базар, съвместно с класните ръководители и учениците. Той традиционно се превръща в истински празник за децата. Подготовката продължава седмици преди събитието и всички очакват с нетърпение да видят резултата от тази инициатива. На Коледния базар през 2015г. бяха събрани 6600 лв.

Най-важната задача и през 2015г., която УН при 145 ОУ“Симеон Радев“ си постави беше да популяризира, подкрепя и да работи със всички сили за Експерименталния проект за цялостна реконструкция на сградата на училището. Във връзка с това през целия отчетен период една част от членовете на училищното настоятелство поддържаха постоянна връзка с екипа от архитекти и специалисти, които създадоха проекта, придвижваха документите до институциите за съгласуване. На поредна  среща с архитектите бяха поканени всички желаещи да присъстват и да зададат своите въпроси на екипа и неговия ръководител проф.Попов и арх. Славова от Интегра консулт проект ООД. Съвета на настоятелите призова членовете на настоятелството да събират средства за да се заплати втората вноска по този проект, както и инвестиционния контрол върху проекта. Освен към членовете на училищното настоятелство, Съвета на настоятелите се обърна и към съмишленици, бивши възпитаници на училището и  фирми за подкрепа с дарения за финансирането на този проект. Въпреки, че проекта не е изплатен напълно и неговото изплащане продължава, той ни беше предоставен от екипа на архитектите, а училищното настоятелство го дари на Столична община. Към настоящия момент процеса на съгласуване на проекта продължава с активното участие на Столична община, Кмета на Район Младост,авторите на проекта и членове на Училищното настоятелство.

Друга важна кауза на училищното настоятелство беше изграждането на подвижните звукоизолирани прегради на класни стаи съвместно с училището. Изграждането на тези прегради стана възможно със съдействието на Сдружение „Фридрих Шилер“ с което се споразумяхме да направят авансови дарение за следващите 3 години, което позволи заплащането на този проект.

ІІI. Съществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и програмите на организацията и постигнатите резултати.

В началото на годината в сметката има 4394,62 лв.

Приходите от педагогически услуги, доброволно събиране на средства от родителите и дарения възлиза на 105117,24 лв. В това число сумата, събрана от Коледния базар 2014г.- 6600,00 лв. и сумите, които внася инициативния комитет от родители за хигиенни материали- 9093,00 лв., дарения от родители за проекта за реконструкция в размер на 3120,00 лв. и дарение от Р.К.И.ООД в размер на 4000,00лв. и от г-жа Мая Димова за настилка на физкултурния салон в размер на 1000,00 лв.

В края на 2015г. в сметката на Училищното настоятелство има 21866,29лв.

Разходи са направени за:

1. Заплащане по договора за надзор на проекта за реконструкция – 1800,00лв.;

2. За проекта за реконструкция – втора вноска към Интегра консулт проект ООД – 24747,60лв., 3. За хигиенни материали – 9292,39лв.;

4. За изграждане на подвижни звукоизолирани прегради – 45247,88лв.

5. За две интерактивни дъски на стойност 6420,70лв.

Общо разходите  възлизат на 87645,57лв.

 

ІV.  вид, размер, стойността и целите на получените и предоставени дарения, както и данни за дарителите;

1. Коледен базар – 6600 лв. – Мотото на коледния базар беше „Малка стъпка към по-безопасен

спорт за нашите деца“. Целта беше да осигурим поне част от средствата, необходими за ремонт на единия физкултурен салон / с площ 300 кв.м, в който подовата настилка, мазилката и тавана не са ремонтирани от създаването на училището и са в окаяно състояние.

2. Получено дарение от Р.К.И. ООД България за идейния проект за реконструкция на сградата на 145 ОУ“Симеон Радев“ – 4000лв.

3. Дарения от родители за идейния проект за реконструкция на сградата на 145 ОУ“Симеон Радев“ – 3120,00лв.

4. Дарение от Сдружение “Фридрих Шилер” за подвижните преградни стени – 45 000 лв.

5. Дарение от г-жа Мая Димова за физкултурния салон – 1000лв.

 

 

Председател

на УН при 145 СОУ „Симеон Радев“:

/Стефка Иванова/

 

 

 

ПРОЕКТА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА 145 ОУ”СИМЕОН РАДЕВ” ВЕЧЕ ИМА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ!!!
презентация
 Съвета на настоятелите, всички приятели и съмишленици и ръководството на 145 ОУ”Симеон Радев” изказват своята благодарност на всички родители, които ни подкрепиха за този проект. Продължаваме да разчитаме на Вашата подкрепа, за да превърнем многогодишната си борба в реалност, за да може нашите деца да учат в една прекрасна сграда.
Председател на УН при 145 ОУ
Стефка Иванова

 

—————————————————————————————————————————————

2

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, УЧЕНИЦИ, УЧИТЕЛИ НА 145 ОУ”СИМЕОН РАДЕВ”
Тази година в Коледния базар участвахме с огромен  ентусиазъм, неподправено весело настроение и желание да направим нещо хубаво заедно за нашите деца. От всички базари, които сме организирали до сега, тази година се събра най-голямата сума:
6600 лв.
Огромна благодарност дължим на всички, които подкрепиха каузата да поправим подовата настилка във големия физкултурен салон.
Специални благодарности и на един спонсор , който индивидуално    дари 1000 лв.

———————————————————————————————————————————————————-

ОБРЪЩЕНИЕ

на Училищното настоятелство при 145-то училище към всички родители, във връзка с експериментален проект за реконструкция на сградата на училището

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

От 2012/2013 учебна година до сега,  ръководството на училището и УН при 145 –то училище работят по експериментален проект за реконструкцията на сградата, което е крайно наложително. Досега са извършени следните дейности и мероприятия:

 1. Направено е  АРХИТЕКТУРНО ЗАСНЕМАНЕ на сградата от арх. Андрея Момерин на стойност 6000лв. И КОНСТРУКТИВНО –ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛЕДВАНЕ на сградата на 145 –то училище от екип на инж. Ивайло Лиловски  -на стойност 4 000 лева, финансирано от УН при 145-то училище„ Симеон Радев“.
 2. Изработен енергиен паспорт на сградата на училището по проект, възложен от Столична община и район Младост, който е предоставен на училището за да може да бъде използван за целите на проекта.
 3. Проведени са  срещи на   архитектите с ученици, учители и родители от 145-то учиилще – „РАБОТИЛНИЦА ЗА ИДЕИ“ . Децата направиха изложба с картини и макети на идеите си. Тези рисунки, анкети и макети бяха представени във вид на изложба на празника в чест на 25-годишнината на училището.
 4. Подготвен е Проект на ЗАДАНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ  за експериментално преустройство на 145 ОУ “Симеон Радев“   от проф. д-р. арх.Стефан Попов , който го дари с цел ускоряване на процеса на придвижване на проекта.
 5. Проведени бяха много срещи на специалисти от най-различни области в Столична община, с цел изясняване на основните етапи на работа и различни идеи във връзка с осъществяването на проекта.
 6. На 13.05.2014г. се проведе работна среща в Столична Община във връзка с реконструкцията и модернизацията на 145 ОУ „Симеон Радев“, организирана от арх. Петър Диков – главен архитект на София и кмета на СО     г-жа Йорданка Фандъкова, както  и  заместник кмета по образование на СО  д-р. Тодор Чобанов. На срещата бяха поканени  и  присъстваха архитекти от екипа на проф. д-р. арх.Стефан Попов, представители и на СО- Началник Отдел“ Образование“  г-жа Мария Минчева и инж.  Шопова, директора на 145 ОУ „Симеон Радев“  г-жа Антоанета Михайлова, председателя и  членовете  на УС на УН при 145 СОУ             „ Симеон Радев“ г-жа Стефка Иванова, г-н Павел Ненчев и г-жа Силвия Лазарова, както и родители от 145-то училище г-жа Димитрина Иванова и г-жа Росина Чолеева, кмета на р-н Бистрица и специалисти  по  енергийна ефективност. На тази среща проф. д-р. арх. Стефан Попов направи презентация на най-новите тенденции в  областта на  училищното проектиране   и представи   експериментален проект за преустройство и реконструкция на съществуващата училищна сграда на 145-то ОУ „Симеон Радев“, на базата на най-високите постижения в света.
 7. Изготвен е експериментален идеен проект  за реконструкцията на сградата на 145 ОУ „ Симеон Радев“, като средствата за неговото изработване се събират чрез дарителска кампания организирана от УН при 145-то училище. За тази цел се организират инициативи  по набиране на финансови средства по сметка на настоятелството.В тази връзка в края на миналата учебна година от УН при 145-то училище беше организиран благотворителен базар, с който се сложи началото за набиране на средства. В този базар участваха деца и родители от цялото училище и снимки и информация беше публикувана на официалната  фейсбук страница на училището. Бяха събрани 1800лв. От тях сме заплатили такса за съгласуване на проекта с Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР, Столична дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“  и от ЧЕЗ Разпределение на България ООД за извършване проучвателни работи по външно ел.захранване, технически указания и издаване на удостоверение за мощност до 500 KW. Общо за двете такси са преведени 670лв. и остават 1130лв. До този момент, за този проект не са превеждани суми и екипът работи без възнаграждения.
 8. Внесен е проекта за съгласуване в Министерство на народната просвета и е получен отговор, който сме приложили за информация по-долу.
 9. На 16 октомври 2014г. Училищното настоятелство  покани всички, които се интересуват  или поне представител на родителите от всеки клас на среща с архитектите проф. д-р. арх. Стефан Попов и арх. Славова за да им бъдат представени основните идеи, които са заложени в експерименталния проект за реконструкция на сградата на нашето училище. На тази среща присъства ръководството на училището и Пресседателя на УН г-жа Стефка Иванова и членовете на Съвета на настоятелите. Всички присъстващи имаха възможност да зададат своите въпроси и да получат компетентен отговор. На тази среща някои от присъстващите родители пожелаха да се публикува на сайта на училището по-подробна информация за развитието на проекта, да се публикува презентация на идеите, заложени в проекта и предложението за начина, по който желаещите да участвуват в дарителската кампания, могат да го направят.

Предстои:

 1. Среща с кмета на район Младост и представяне на желанието на родителите на 145 ОУ“Симеон Радев“ и ръководството нва училището с молба за съдействие за внасяне на проекта за одобрение в ДАГ . Ако получим съгласието на кмета на р-н Младост, може да предоставим цялата документация изработена  и финансирана до момента от Училищното настоятелство и Столична община / енергийния паспорт/ за да се ускори процеса за разглеждане на проекта. По закон само Кмета на район Младост може да го внесе за разглеждане в ДАГ.
 2. ЗАЛАГАНЕ НА СРЕДСТВА В БЮДЖЕТ 2015 Г. НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА за цялостната реконструкция на  сградата на 145 ОУ „Симеон Радев“. Това вече е процес върху който не можем да влияем, но можем да се надяваме на предварителни уверения при срещите в Столична община, че е възможно да се осъществи.

Уважаеми родители,             Апелираме към всички Вас да се опитаме да участваме активно и да съберем средствата за идейния проект или поне част от тях, като всеки желаещ да участва в тази кампания  дари по 25 лв. на всеки учебен срок през настоящата учебна година. Средства могат да постъпват и от съмишленици , а също така и в друг размер. Важно е да се знае, че това са доброволни дарения. Предлагаме средствата на желаещите да бъдат събирани по класове от родителските активи и касиерите с протокол и подпис на всеки дарител. За тази цел ще предложим на ръководството на училището да обяви родителска среща на 06.11.2014г. от 17.30ч. за обсъждане и събиране на средствата. Всеки касиер може да внесе събраните сведства по сметката на УН: Банка получател: Общинска банка АД IBAN: BG33 SOMB91301051970001 Получател: Сдружение „Училищно настоятелство при 145 СОУ“Симеон Радев“ – София“ Основание: клас………-дарение за идеен проект за реконструкция Приложения: Представяме кратка презентация за илюстриране на част от идеите, заложени в идейния проект за реконструкция на сградата на 145 ОУ“Симеон Радев“. Авторският колектив на проекта: ИНТЕГРА КОНСУЛТ ПРОЕКТ ЕООД е известна проектантска фирма включваща проектанти получавали едни от най-престижните награди в областта на архитектурата и архитектурното строителство. Между тях като създател на фирмата е и проф. д-р. арх. Стефан Попов  изтъкнат специалист в областта на училищното строителство, специализирал във Финландия, Англия и САЩ, професор на Международната академия по архитектура МАА и Директор „Стратегически образователни проучвания”, носител на най-високи архитектурни награди, включително и наградата на Американския Институт по архитектура на Интерарх’85 за сградата на Родопския Драматичен театър в Смолян, арх. Васил Кашукеев, Награда за архитект на 2008г. (за повече сведения моля вижте www.integraconsultproject.com). Ако имате някакви конкретни въпроси свързани с проекта, може да ги зададете на арх. Славова, тел.0898202748.             Становище на МОН относно експериментален проект за реконструкция и разширение на 145 ОУ“Симеон Радев“ – град София   ОТ   УН  ПРИ 145то УЧИЛИЩЕ  „СИМЕОН РАДЕВ“

———————————————————————————————————————————————————————————————————-
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
Предоставяме на Вашето внимание финансовия отчет за 2014 година.

Отчет за дейността

на

Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза 

 „УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ 145 СОУ СИМЕОН РАДЕВ –София ”

за периода 01.01.2014г.-31.12.2014 г.

 

І. Обща информация. Сдружението е доброволна, независима организация с нестопанска цел, осъществяваща общественополезна дейност за подпомагане развитието на учебно-възпитателната работа, подобряване на материалната база, развитието на образователните възможности и изяви на 145 ОУ „Симеон Радев“, включително и по извънкласни форми на децата и учениците.Същата е регистрирана с Решение № 1 от 06.04.2011 год по фирмено дело №232/2011 на СГС и вписано в Регистъра на сдружения с идеална цел парт.18628 т.379 р.V стр.115. Училищното настоятелство при 145 ОУ „Симеон Радев“  осъществява дейността си в съответствие с Конституцията и законите на Република България, приложимото право на Европейския съюз  и на  Устава на сдружението. Сдружението е организационно и икономически обособен правен субект, който съществува наред и независимо от членовете си. То е независимо и от каквито и да е политически партии, религиозни и етнически организации   II. Средства за постигане на целите: Осъществяването на целите и задачите на УН  осъществява  със следните средства: 1. Дейно участие на членовете в работата на УН. 2. Набиране на средства чрез съвместна дейност със клубове, федерации, сдружения, преподаватели за организиране на извънкласни форми в свободното време на децата и учениците. 3. Набиране на средства (материални и финансови), чрез дарения, спонсорство, както и от други разрешени от закона източници и разработване на правила за тяхното използване и разпределение за целите на Сдружението.. Организационно Сдружението се ръководи и контролира чрез избраните си демократично органи, които са: 1. Общо събрание. 2. Съвет на настоятелите. Съвета на настоятелите избира Председател на Училищното настоятелство. През отчетния период /01.01.2014г.-31.12.2014 г./ проведохме 4 редовни заседания.   II. Дейност на Настоятелството през отчетния период Изминалата 2014 година бе много благоприятна за дейността на „УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ 145 СОУ СИМЕОН РАДЕВ ”. Въпреки трудната финансова ситуация за страната и бюджетните организации, настоятелството продължи да работи активно за изграждането на положителната образователна визия на 145 ОУ ”Симеон Радев” като съвременно, модерно училище със собствен и утвърден облик. Училищното настоятелство подпомагаше цялостното развитие на 145 ОУ, материалното осигуряване и провеждането на ремонтни дейности в сградата на училището. Всички средства на „УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ 145 СОУ СИМЕОН РАДЕВ ”  се извършват през банковата сметка и  не са извършвани разплащания по друг начин. Основните акценти от заседанията на настоятелството през годината бяха: Основната и най-важна за училището задача – да се  оборудват напълно всички стаи на I-ви и на IV-ти етаж на училището с нови ученически маси и бюра. Цялостно бяха оборудвани класните стаи на I-ви клас – 5 паралелки; на 3 подготвителни групи – 2 на първия етаж и една на третия етаж; изцяло ново оборудване на 3-те паралелки V клас. От това зависеше до голяма степен организирането на дейността през учебната 2014/2015 година.

 • Обсъждане на предложения на педагогическия съвет за подпомагане на различни училищни инициативи и дейности;
 • Подпомагане на различни прояви и дейности на училището и учениците /Коледния базар различни състезания и конкурси/.
 • Актуални проблеми на учебния и възпитателния процес в училището;
 • Доброволно събиране на средства от желаещите да подпомогнат дейността на училището родители – средствата за подобряване състоянието на тоалетните; дарения на техника за нуждите на учениците и учителите в образователния процес.
 • Оборудване на двата музикални кабинета с нови качествени пиана ;

С подкрепата на Училищното настоятелство и доброволния труд на родителите, бяха извършени редица подобрения на материално-техническата база на 145 ОУ. Класни стаи и кабинети бяха ремонтирани на първия етаж – на Iб клас и на IV етаж – 409-ти кабинет- класна стая на VIа клас и придобиха съвременен и приветлив вид.

Продължи подкрепата на инициативата за организиране на Коледния базар, съвместно с класните ръководители и учениците. Той традиционно се превръща в истински празник за децата.Подготовката продължава седмици преди събитието и всички очакват с нетърпение да видят резултата от тази инициатива. На Коледния базар през 2014г. бяха събрани 4460 лв. Най-важната задача през 2014г., която УН при 145 ОУ“Симеон Радев“ си постави беше да популяризира, подкрепя и да работи със всички сили за Експерименталния проект за цялостна реконструкция на сградата на училището. Във връзка с това през целия отчетен период една част от членовете на училищното настоятелство поддържаха постоянна връзка с екипа от архитекти и специалисти, които създадоха проекта, придвижваха документите до институциите за съгласуване. На специална среща с архитектите бяха поканени всички желаещи да присъстват и да зададат своите въпроси на екипа и неговия ръководител проф.Попов. Съвета на настоятелите призова членовете на настоятелството да събират средства за да се заплати този идеен проект, както и инвестиционния контрол върху проекта. Освен към членовете на училищното настоятелство, Съвета на настоятелите се обърна и към съмишленици, бивши възпитаници на училището и  фирми за подкрепа с дарения за финансирането на този проект. Въпреки, че проекта не е изплатен напълно и неговото изплащане продължава, той ни беше предоставен от екипа на архитектите, а училищното настоятелство го дари на Столична община. Към настоящия момент процеса на съгласуване на проекта продължава с активното участие на Столична община, Кмета на Район Младост,авторите на проекта и членове на Училищното настоятелство. Друга важна кауза на училищното настоятелство в навечерието на Рождество христово бе да подкрепим с Коледния базар не само нашия проект, но също така строящият се храм на територията на район Младост- един от малкото новостроящи се храмове в гр.София. Средствата, събрани в резултат на Коледния базар бяха разделени и половината внесохме по дарителската сметка на Храм „Рождество Христово“ – район Младост.

ІІI. Съществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и програмите на организацията и постигнатите резултати. В началото на годината в сметката има 16572.18лв. Приходите от педагогически услуги, доброволно събиране на средства от родителите и дарения възлиза на 63685.94 лв. В това число сумата, събрана от Коледния базар 2014г.- 4460 лв. и сумите, които внася инициативния комитет от родители за хигиенни материали- 6731 лв., дарения от родители за проекта за реконструкция в размер на 3340 лв. и дарение от DORMA BULGARIA  EOOD в размер на 5000лв. В края на 2014г. в сметката на Училищното настоятелство има 4394.62лв. Разходи са направени за ремонти на компютърните кабинети , оборудване на класни стаи и кабинети с маси и столове и за закупуване на хигиенни материали и устройства за тоалетните. Също така е заплатена първата сума, предвидена по договор за идейния проект за експериментална реконструкция на сградата,за дарение за изграждане на храм „Рождество Христово“ – район Младост. Общо разходите  възлизат на 77185.28   В това число е разхода за входните врати на училището. Те са закупени със средствата, събрани от Коледния базар в края на 2013г. Дейности за ремонт и оборудване на стаи в сградата на 145 ОУ „Симеон Радев“ :

 • Входни врати на училището в началото на 2014г./изпълнение на решението за средствата от Коледния базар от 2013г. – 11000лв.
 • Врати на класни стаи на първия етаж и физкултурния салон – 440,70лв.
  • Поставяне на щори в каб.417, 403, 218 –   2434.03
  • Ремонт и боядисване на компютърните зали – 1100.84 лв.
  • Ремонт, боядисване – коридори и класни стаи 10461.46лв.
  • Циклене и лакиране на паркет – 105.30 лв.
  • Мебели  – витрини за колекциите от минерали, препарати и нагледни средства по биология – 1301.80; шкаф – 289.40лв.
  • Чинове и столове  за 7 учебни стаи – 8901.60
  • Пълно оборудване на 1 стая за подготвителна група на първия етаж -. 2913.80
  • Две пиана – 3448.90 лв.
  • Осем бюра за класни стаи – 1737.40лв.
  • Ремонт и разширение на домофонната система за подготвителните групи- 337.94лв.
  • Разходи за съгласуване на проекта за реконструкция на училищната сграда – 518.00лв.
  • Първо плащане по договора с Интегра консулт Проект ЕООД за проекта за реконструкция- 19248.70 лв.
  • Дарение за храм „Рождество Христово“ – 2000.20лв.
  • Разходи за хигиенни материали за тоалетните – 8965.51лв..

Всички разходи: 75863.50лв ІV.  вид, размер, стойността и целите на получените и предоставени дарения, както и данни за дарителите; –           Коледен базар – 4460 лв. – Мотото на коледния базар беше  „Да направим стъпка към своите мечти“ –.Целта беше да се осигурят средства за идейния проект за реконструкция на сградата на училището и също така за дарение за строящият се Храм „Рождество Христово“ – Район Младост. –         Получено дарение от DORMA BULGARIA  EOOD за идейния проект за реконструкция на сградата на 145 ОУ“Симеон Радев“ – 5000лв. –         Дарения от родители за идейния проект за реконструкция на сградата на 145 ОУ“Симеон Радев“ – 3340лв. –           През отчетния период „Училищното настоятелство при 145 СОУ Симеон Радев – София“ предостави дарение на храм „Рождество Христово“ – 2000.20лв.   Председател на УН при 145 СОУ „Симеон Радев“: /Стефка Иванова/   ————————————————————————————-

Уважаеми родители, скъпи ученици,
ръководството на 145 ОУ”Симеон Радев” и Училищното настоятелство изказват сърдечна благодарност за ентусиазма, любовта и щастливите усмивки, с които ни дарихте на Коледния базар тази година.
СУМАТА, КОЯТО СЕ СЪБРА Е :

4460 лв.

Backup_of_коледен базар11 ——————————————————————————————————————————————————————-

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТ В

ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА „УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ 145 СОУ СИМЕОН РАДЕВ -СОФИЯ ”

ЗА ПЕРИОДА 01.01.2013г.-31.12.2013 г.

 1.  Обща информация.

Сдружението е доброволна, независима организация с нестопанска цел, осъществяваща общественополезна дейност за подпомагане развитието на учебно- възпитателната работа, подобряване на материалната база, развитието на образователните възможности и изяви на 145 ОУ „Симеон Радев“, включително и по извънкласни форми на децата и учениците.Същата е регистрирана с Решение № 1 от 06.04.2011 год по фирмено дело №232/2011 на СГС и вписано в Регистъра на сдружения с идеална цел парт. 18628 т.379 p.V стр.115. Училищното настоятелство при 145 ОУ „Симеон Радев“ осъществява дейността си в съответствие с Конституцията и законите на Република България, приложимото право на Европейския съюз и на Устава на сдружението. Сдружението е организационно и икономически обособен правен субект, който съществува наред и независимо от членовете си. То е независимо и от каквито и да е политически партии, религиозни и етнически организации

 1.  Средства за постигане на целите:

Осъществяването на целите и задачите на УН ще става със следните средства:

 1.  Дейно участие на членовете в работата на УН.
 2.  Набиране на средства чрез съвместна дейност със клубове, федерации, сдружения, преподаватели за организиране на извънкласни форми в свободното време на децата и учениците.
 3.  Набиране на средства (материални и финансови), чрез дарения, спонсорство, както и от други разрешени от закона източници и разработване на правила за тяхното използване и разпределение за целите на Сдружението..

Организационно Сдружението се ръководи и контролира чрез избраните си демократично органи, които са:

 1.  Общо събрание.
 2.  Съвет на настоятелите.

Съвета на настоятелите избира Председател на Училищното настоятелство. През отчетния период /01.01.201Зг.-31.12.2013 г./ проведохме редовни заседания. II. Дейност на Настоятелството през отчетния период Изминалата 2013 година бе много благоприятна за дейността на „УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ 145 СОУ СИМЕОН РАДЕВ Въпреки трудната финансова ситуация за страната и бюджетните организации, настоятелството продължи да работи активно за изграждането на положителната образователна визия на 145 ОУ ’’Симеон Радев” като съвременно, модерно училище със собствен и утвърден облик. Училищното настоятелство подпомагаше цялостното развитие на 145 ОУ, материалното осигуряване и провеждането на ремонтни дейности в сградата на училището. Всички средства на „УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ 145 СОУ СИМЕОН РАДЕВ ” се извършват през банковата сметка и не са извършвани разплащания по друг начин. Основните акценти от заседанията на настоятелството през годината бяха: Основната и най-важна за училището задача беше да се ремонтира и оборудва напълно IV етаж на училището, който беше затворен през последните няколко години. От това зависеше изцяло организирането на дейността през учебната 2013/2014 година. 4-       Обсъждане на предложения на педагогическия съвет за подпомагане на различни училищни инициативи и дейности; Подпомагане на различни прояви и дейности на училището и учениците /Коледния базар различни състезания и конкурси/. Актуални проблеми на учебния и възпитателния процес в училището; Доброволно събиране на средства от желаещите да подпомогнат дейността на училището родители – средствата за подобряване състоянието на тоалетните; Изграждане на нови входни врати ; С подкрепата на Училищното настоятелство и доброволния труд на родителите, бяха извършени редица подобрения на материално-техническата база на 145 ОУ. В подготовката за новата учебна година и класните стаи , активно участие взеха родителите от Va, V6, VIa, на всички първи класове. Класни стаи и кабинети бяха ремонтирани, изцяло обзаведени, и придобиха съвременен и приветлив вид. Цялостно бяха подменени входните врати на училището. Училищното настоятелство е много благодарно на г-жа Теодора Стоянова и г-жа Славка Тодорова, които инициираха поставяне на устройства и събиране на средства за закупуване на хигиенни материали и изведоха до край тази инициатива с помощта на всички родители в училището. Продължи подкрепата на инициативата за организиране на Коледния базар, съвместно с класните ръководители и учениците. Той традиционно се превръща в истински празник за децата.Подготовката продължава седмици преди събитието и всички очакват с нетърпение да видят резултата от тази инициатива. На Коледния базар през 201Зг. бяха събрани 4998,1 лв. и в началото на 2014г. бяха сменени входните врати на училището. III. СЪЩЕСТВЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ, ИЗРАЗХОДВАНИТЕ ЗА ТЯХ СРЕДСТВА, ВРЪЗКАТА ИМ С ЦЕЛИТЕ И ПРОГРАМИТЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ.

 1. В началото на годината в сметката има 13554,75лв.
  1. Приходите от педагогически услуги, доброволно събиране на средства от родителите и дарения възлиза на 48302,32 лв. В това число сумата, събрана от Коледния базар 2013г,- 4998,1лв. и сумите, които внася инициативния комитет от родители за хигиенни материали.
 2. В края на 201Зг. в сметката на Училищното настоятелство има 16572,18лв.
 3. Разходи са направени за ремонти, оборудване на класни стаи и кабинети с маси и столове и за закупуване на хигиенни материали и устройства за тоалетните. Също така са заплатени изработване на конструктивно изследване на сградата и за архитектурно заснемане, тъй като такива липсват в документацията на училището и са необходимо условие за да се извършват основни ремонти и да се участва в проекти за реконструкция на сградата.Общо разходите възлизат на 45 264,09лв.. В това число е разхода за 13 микроскопа за кабинета по природни науки. Те са закупени със средствата, събрани от Коледния базар в края на 2012г.

Дейности за ремонт и оборудване на стаи в сградата на 145 ОУ „Симеон Радев“ :

 • 13 микроскопа за кабинета по природни науки /както гласеше мотото на Коледен базар 2012г., микроскопите бяха закупени веднага след Коледната ваканция, в началото на 2013г./-3588лв.
 • Хидроизолация на покрива един от корпусите на четвъртия етаж – 1968лв.
 •  Закупуване и подмяна на врати на класни стаи на IVетаж 24 броя-4920лв. и обръщането им 3960лв., общо за вратите, монтажа и обръщането им – 8880лв.
 • Боядисване на 3 стаи на III етаж – 2160лв.
 • Мебели 126 комплекта плотове за чинове,седалки и облегалки за столове -260 броя ,монтаж – 7679лв.;. шкаф – 192лв. Оборудването беше предвидено за обзавеждане на 8 класни стаи на IV етаж.
 • Укрепване и измазване на новия прозорец на входа на училището за закупуване на купони – 299,2лв.
 • Ремонт на електрическо табло на II етаж и ел.предпазители – 102лв.
 • Ремонт казанчета, врати тоалетни IV етаж -1915,9лв.
 • Бели дъски 14 броя за IV етаж – 2179,2 лв.
 • Архитектурно заснемане на сградата – 6000лв.
 • Конструктивно становище за сградата на 145 ОУ – 4000лв.
 • Хигиенни материали за тоалетните в цялата сграда на училището – около 1550лв. всеки месец от септември до декември 201Зг. Общо за тези 4 месеца – 6166,19лв.
 • Други разходи – банкови разходи, средства за обслужването на сметката на Настоятелството. – около 134,60лв.

Всички разходи: 45 264,09лв. IV. ВИД, РАЗМЕР, СТОЙНОСТТА И ЦЕЛИТЕ НА ПОЛУЧЕНИТЕ И ПРЕДОСТАВЕНИ ДАРЕНИЯ, КАКТО И ДАННИ ЗА ДАРИТЕЛИТЕ; Коледен базар – 4998,1лв – Мотото на коледния базар беше „Красотата отвътре – личи и отвън“ – да сменим входните врати на училището! .Целта беше да се осигурят средства за замяна на входните врати на училището – главен вход и страничен вход към топлата връзка с физкултурните салони. През отчетния период „Училищното настоятелство при 145 СОУ Симеон Радев – София не е предоставяло дарения.

Председател на УН при 145 СОУ „Симеон Радев“: Стефка Иванова

Коледен базар
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Предоставяме на Вашето внимание финансовия отчет за 2012 година.

 

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

НА

 НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТ В ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА –

„УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ 145 СОУ СИМЕОН РАДЕВ –СОФИЯ ”

І. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ Сдружението е доброволна, независима организация с нестопанска цел, осъществяваща общественополезна дейност за подпомагане развитието на учебно-възпитателната работа, подобряване на материалната база, развитието на образователните възможности и изяви на 145 ОУ „Симеон Радев“, включително и по извънкласни форми на децата и учениците.Същата е регистрирана с Решение № 1 от 06.04.2011 год по фирмено дело №232/2011 на СГС и вписано в Регистъра на сдружения с идеална цел парт.18628 т.379 р.V стр.115. Училищното настоятелство при 145 ОУ „Симеон Радев“ осъществява дейността си в съответствие с Конституцията и законите на Република България, приложимото право на Европейския съюз и на Устава на сдружението. Сдружението е организационно и икономически обособен правен субект, който съществува наред и независимо от членовете си. То е независимо и от каквито и да е политически партии, религиозни и етнически организации Основни цели на Настоятелството са: /1/Изготвяне и реализация на програми в областта на образованието, науката, изкуствата, социалната дейност, културата, развитие и утвърждаване на националните традиции и европейски и световен опит в тези насоки; /2/ Подпомагане на обучението и възпитанието/ включително и по извънкласни форми/ и съдействие за издигане на социалният статус на преподавателите и учениците, както и изграждане и утвърждаване на гражданско поведение у възпитаниците на училището и утвърждаването им за развити духовно личности, подготвени за следващите степени на образование. /3/ Грижа за осигуряване на допълнителни финансови и материални средства, учебни помагала, книги, игри, техника и други за учебното заведение, с цел развитие и усъвър-шенстване на материално-техническата база и подобряване на битовите условия, способ-стващи за осъществяване на учебния процес, творческите и спортните занимания.   Задачи и предмет на дейност:   1.обсъжда и прави предложения пред съответните органи за развитието или за решаването на текущи проблеми на училището; 2.съдейства за осигуряване на допълнители финансови и материални средства за училището и контролира целесъобразното им разходване; 3.подпомага изграждането и поддържането на материално-техническата база на училището; 4.участва при избора на учебници от педагогическия съвет по които ще се обучават учениците от училището и при възможност осигурява закупуването им; 5.съдейства при организиране на ученическото хранене, осигуряване на транспорт и решаване на други социално – битови проблеми на учениците и учителите от училището; 6.подпомага създаването и реализирането на възпитателно – образователни програми; 7.подпомага училищните и общинските органи за осъществяването на задължителното училищно обучение; 8.съдейства за реализирането на извънкласните и извънучилищните форми, организирания отдих, туризъм и спорт с учениците; 9.съдейства за включване на родителите при организиране на свободното време на учениците; 10.предлага мерки за подобряване на дейността на училището; 11.организира обществеността за подпомагане на училището; 12.сигнализира компетентните органи при извършени нарушения в системата на народната просвета; 13.организира и подпомага обучение на родителите по въпросите на възпитанието и развитието на техните деца; 14.подпомага дейността на училището в противодействието му срещу наркоманията и други вредни влияния върху учениците; 15 подпомага социално слабите учиници; 16.съдейства на комисиите за борба срещу противообществени прояви на малолетни и непълнолетни; 17. Други дейности по решение на органите на Настоятелството;   Средства за постигане на целите: Осъществяването на целите и задачите на УН ще става със следните средства: 1. Дейно участие на членовете в работата на УН. 2. Набиране на средства чрез съвместна дейност със клубове, федерации, сдружения, преподаватели за организиране на извънкласни форми в свободното време на децата и учениците. 3. Набиране на средства (материални и финансови), чрез дарения, спонсорство, както и от други разрешени от закона източници и разработване на правила за тяхното използване и разпределение за целите на Сдружението.. Организационно Сдружението се ръководи и контролира чрез избраните си демократично органи, които са:   1. Общо събрание. 2. Съвет на настоятелите.   Съвета на настоятелите избира Председател на Училищното настоятелство. През отчетния период /01.01.2012г.-31.12.2012 г./ проведохме редовни заседания.   ІІ. СЪЩЕСТВЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ, ИЗРАЗХОДВАНИТЕ ЗА ТЯХ СРЕДСТВА, ВРЪЗКАТА ИМ С ЦЕЛИТЕ И ПРОГРАМИТЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ. 1. Дейности за ремонт и оборудване на стаи в сградата на училището / оборудване на една стая с гардероб, ученическа маса ,стол / – 345,06лв. и бели дъски- 1894,84лв. 2. Закупуване и подмяна на врати на класни стаи, които са опасни за живота и здравето на децата, както и врати на тоалетни и врати във физкултурния салон.– 4749,60 лв. 3. Поставяне на щори на класни стаи на ІІІ-я етаж- 2722,69лв. 4. Боядисване на помещения и коридори в основната сграда и физкултурните салони – 3106,43лв. 5. Циклене и лакиране на класни стаи – 1127,81лв. 6. Поставяне на ламинат на класна стая – 1381,68лв. 7. Подмяна и поставяне на нови осветителни тела във физкултурните салони и на входа на училището – 889,00 лв. 8. Поставяне на домофонна уредба на първия етаж – 171,72 лв. 9. Поставяне на дограма, монтаж и обръщане – 3898,80 лв. 10. Други разходи /заплащане на касиери на граждански договор, разходи по банкова сметка/ – 908,65 лв. Всички разходи: 21196,28лв ІІІ. РАЗМЕРА НА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛУЧЕНОТО ИМУЩЕСТВО И ПРИХОДИТЕ ОТ ДРУГИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА НАБИРАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА 2011Г. 3.1.Усвоени финансирания – 1980.60 лв. 3.2.Получени дарения през 2012г./Коледен базар/ – 3498,00лв.. 3.3.Приходи от образователни дейности – 15509,82лв.. 3.4.Приходи от лихви 2012г – 7.26лв. Всички приходи: 20995,68 ІV. ВИД, РАЗМЕР, СТОЙНОСТТА И ЦЕЛИТЕ НА ПОЛУЧЕНИТЕ И ПРЕДОСТАВЕНИ ДАРЕНИЯ, КАКТО И ДАННИ ЗА ДАРИТЕЛИТЕ; – Сдружение “Фридрих Шилер” – 10000.0 ЛВ. предназначени за подобряване на материалната база – оборудване и ремонти на класни стаи. За тази сума бяха предвидени ремонтни дейности на четвъртия етаж и поръчка на мебели за 10 класни стаи. – Коледен базар – 3498,00 – Мотото на коледния базар беше „Да погледнем света през микроскоп“.Целта беше да се осигурят средства за закупуване на микроскопи за нов кабинет по природни науки – През отчетния период „Училищното настоятелство при 145 СОУ Симеон Радев – София не е предоставяло дарения. V ФИНАНСОВИЯ РЕЗУЛТАТ Резултат от дейността през 2012 г. – -200.60 лв   Председател на УН при 145 СОУ „Симеон Радев“: /Стефка Иванова/

 
________________________________________________________
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
 КОЛЕДНИЯТ  БАЗАР, който се проведе на    13 декември /четвъртък/  2012 беше  под мотото:
„Да погледнем света през микроскоп“

    Целта беше да се осигурят средства за закупуване на микроскопи за нов кабинет по природни науки. Учениците от подготвителните класове преди първи клас, Начален курс, прогимназията , техните родители и учители, както и учителите по немски език от Сдужение “Фридрих Шилер” се включиха в подготовката и провеждането на базара. Резултата надмина всички очаквания! Получи се истинска коледна атмосфера! Грейналите лица на децата, усмивките на родителите и нескритото вълнение на учителите са свидетелство за това. Събраните средства са 3498,42 лв. Училищното настоятелство проучи възможностите, поиска мнението на специалистите по биология и химия и закупи 13 микроскопа за кабинета по природни науки, който ще бъде готов за следващата 2013/2014 учебна година. Стойността на закупените микроскопи е 3588лв. Изказваме сърдечна благодарност на всички, които помогнаха да осъществим събирането на средствата и осигуряването на толкова необходимите учебни пособия за нашите деца!                                                 Съвет на настоятелите на УН при 145 ОУ”Симеон Радев”                                                 Ръководството на 145 ОУ”Симеон Радев”

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  

                   

ГОДИШЕН ДОКЛАД 

 НА

 НА Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза  –

УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ 145 СОУ СИМЕОН РАДЕВ –София ”

за периода от 14.04.-31.12.2011 г.

І. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ Сдружението е доброволна, независима организация с нестопанска цел, осъществяваща общественополезна дейност за подпомагане развитието на учебно-възпитателната работа, подобряване на материалната база, развитието на образователните възможности и изяви на 145 СОУ „Симеон Радев“, включително и по извънкласни форми на децата и учениците.Същата е регистрирана с Решение № 1 от 06.04.2011 год по фирмено дело №232/2011 на СГС и вписано в Регистъра на сдружения с идеална цел парт.18628 т.379 р.V стр.115. Училищното настоятелство при 145 СОУ „Симеон Радев“  осъществява дейността си в съответствие с Конституцията и законите на Република България, приложимото право на Европейския съюз  и на  Устава на сдружението. Сдружението е организационно и икономически обособен правен субект, който съществува наред и независимо от членовете си. То е независимо и от каквито и да е политически партии, религиозни и етнически организации Основни цели на Настоятелството са: /1/Изготвяне и реализация на програми в областа на образованието, науката, изкуствата, социалната дейност, културата, развитие и утвърждаване на националните традиции и европейски и световен опит в тези насоки; /2/ Подпомагане на обучението и възпитанието/ включително и по извънкласни форми/ и съдействие за издигане на социалният статус на преподавателите и учениците, както и изграждане и утвърждаване на гражданско поведение у възпитаниците на училището и утвърждаването им  за развити духовно личности, подготвени за следващите степени на образование. /3/ Грижа за осигуряване на допълнителни финансови и материални средства, учебни помагала, книги, игри, техника и други за учебното заведение, с цел развитие и усъвър-шенстване на материално-техническата база и подобряване на битовите условия, способ-стващи за осъществяване на учебния процес, творческите и спортните занимания.   Задачи и предмет на дейност:   1.обсъжда и прави предложения пред съответните органи за развитието или за решаването на текущи проблеми на училището; 2.съдейства за осигуряване на допълнители финансови и материални средства за училището и контролира целесъобразното им разходване; 3.подпомага изграждането и поддържането на материално-техническата база на училището; 4.участва при избора на учебници от педагогическия съвет по които ще се обучават учениците от училището и при възможност осигурява закупуването им; 5.съдейства при организиране на ученическото хранене, осигуряване на транспорт и решаване на други социално – битови проблеми на учениците и учителите от училището; 6.подпомага създаването и реализирането на възпитателно – образователни програми; 7.подпомага училищните и общинските органи за осъществяването на задължителното училищно обучение; 8.съдейства за реализирането на извънкласните и извънучилищните форми, организи-рания отдих, туризъм и спорт с учениците; 9.съдейства за включване на родителите при организиране на свободното време на учениците; 10.предлага мерки за подобряване на дейността на училището; 11.организира обществеността за подпомагане на училището; 12.сигнализира компетентните органи при извършени нарушения в системата на народната просвета; 13.организира и подпомага обучение на родителите по въпросите на възпитанието и развитието на техните деца; 14.подпомага дейността на училището в противодействието му срещу наркоманията и други вредни влияния върху учениците; 15 подпомага социално слабите учиници; 16.съдейства на комисиите за борба срещу противообществени прояви на малолетни и непълнолетни; 17. Други дейности по решение на органите на Настоятелството;   Средства за постигане на целите: Осъществяването на целите и задачите на УН  ще става със следните средства: 1. Дейно участие на членовете в работата на УН. 2. Набиране на средства чрез съвместна дейност със клубове, федерации, сдружения, преподаватели за организиране на извънкласни форми в свободното време на децата и учениците. 3. Набиране на средства (материални и финансови), чрез дарения, спонсорство, както и от други разрешени от закона източници и разработване на правила за тяхното използване и разпределение за целите на Сдружението.. Организационно Сдружението се ръководи и контролира чрез избраните си демократично органи, които са:   1. Общо събрание. 2. Съвет на настоятелите.   Съвета на настоятелите избира Председател на Училищното настоятелство. През отчетния период /14.04.-31.12.2011 г./ проведохме редовни заседания.   ІІ. съществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и програмите на организацията и постигнатите резултати.

 1. Дейности за ремонт и оборудване на стаи в сградата на училището / оборудване на четири класни стаи – плотове, седалки, облегалки/  и бели дъски 10 бр.- 5907,34лв.
 2. Закупуване и подмяна на врати на класни стаи, които са опасни за живота и здравето на децата, както и врати на тоалетни и врати във физкултурния салон.– 19 бр. – 3720,00 лв.
 3. Поставяне на щори на класни стаи на ІІІ-я етаж- 1627,96лв.

Всички разходи: 11255,30лв. ІІІ.    размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от другите дейности за набиране на средства за 2011г. 3.1.Финансирания по проекти – 0,00 лв. 3.2.Получени дарения през 2011г./Коледен базар/  – 3061,43лв. 3.3.Получени дарения от С-ие”Фридрих Шилер”   – 10000.00 лв. 3.4.Приходи от образователни дейности                            – 4001.10лв. 3.5.Приходи от членски внос през 2011г.- 0.00лв. Всички приходи: ІV.  вид, размер, стойността и целите на получените и предоставени дарения, както и данни за дарителите; –           Сдружение “Фридрих Шилер” – 10000.0 ЛВ.  предназначени за подобряване на материалната база – оборудване и ремонти на класни стаи.  За тази сума бяха закупени мебели /пълно оборудване на 4 класни стаи, сменени врати  на класни стаи и тоалетни, бяха поставени щори на стаи от ІІІ етаж на училището –          Коледен базар – 3061,43 – Мотото на коледния базар беше „Заедно за спорта и здравето на нашите деца“. Средствата са изразходвани за подобряване на материалната база във физкултурните салони- боядисване на съблекални, укрепване на баскетболен кош, смяна на портални врати, подмяна на вътрешни врати в съблекалните и ремонтни работи в тези помещения. –          През отчетния период „Училищното настоятелство при 145 СОУ Симеон Радев – София не е предоставяло дарения. V финансовия резултат. Резултат от дейността през 2011 г. – 200.60 лв   Председател на УН при 145 СОУ „Симео Радев: /Стефка Иванова/

————————————————————————————————————————————–

Уважаеми родители, Настоятелството при 145 СОУ “Симеон Радев” и Ръководството на училището изказва за пореден път благодарност за отзивчивостта Ви и искреното желание за подобряване на условията за спорт в нашето училище.Предоставяме на Вашето внимание информация за изразходването на събраните средства от

  КОЛЕДЕН БАЗАР  2011г.

                         Мотото на коледния базар беше „Заедно за спорта и здравето на нашите деца“ и беше решено да бъдат изразходвани за подобряване на състоянието на физкултурните салони на училището.

 – Събраните средства от Коледния базар са 3061,43лв.

 Средствата са изразходвани за физкултурните салони:

 •  Подмяна и обръщане на портални врати – Две портални врати на входа на двата салона.
 • Подмяна и обръщане на вътрешни врати в съблекалните – 7 вътрешни врати на съблекалните и тоалетните, както и необходимите ремонти в тези помещения
 • Общо за смяна и обръщане на вратите са изразходвани 2650лв.
 • Боядисване на съблекалните на големия физкултурен салон и частично на малкия физкултурен салон, за което е закупен само латекс, а боядисването беше организирано от настоятелството безплатно.За латекс са изразходвани 63лв.
 • укрепване на баскетболния кош в малкия физкултурен салон.За укрепване са изразходвани 200лв.
 •  Общо за извършените дейности са изразходвани 2913лв.
 •  Към средата на м.октомври от коледния базар са останали -148,43лв.

                            В края на месец ноември предприехме ремонт на стълбищното осветление към големия физкултурен салон. За тази цел се наложи изграждане на нова инсталация и поставяне на осветление с фотоклетки. Този ремонт струва 481,01 лв. Вложихме остатъка от средствата от коледния базар и добавихме още средства, за да платим ремонта.

Общо вложени средства във физкултурните салони през 2012г. – 3394,01лв.

                                   Уважаеми родители, знаем ,че физкултурните салони се нуждаят от още много подобрения, но това ще стане постепенно. Благодарим на всички за подкрепата!

 Съвет на Настоятелите

 УН при 145 СОУ “Симеон Радев – София”

——————————————————————————————————————————————————————

Важна информация
Съобщения
Партньори

Традиционни партньори на 145 ОУ"Симеон Радев" са Сдружение „Фридрих Шилер“ за разпространение и подпомагане на изучаването на немски език и култура
и Сдружение "Чарлз Дикенс" , съвместно с образователен център по английски език BRITANICA.

Календар
February 2019
M T W T F S S
« Jan    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728