Профил на купувача
(15.12.2017г.)  Информация във връзка  процедура за провеждане на обществена поръчка, по реда на ЗОП ,чрез събиране на оферти с обява, с предмет: „Доставка на обурудване за дигитални класни стаи в 145 ОУ „Симеон Радев” гр. София.”  – Договор
(07.12.2017г.)  Информация във връзка  процедура за провеждане на обществена поръчка, по реда на ЗОП ,чрез събиране на оферти с обява, с предмет: „Доставка на обурудване за дигитални класни стаи в 145 ОУ „Симеон Радев” гр. София.” –ПротоколЗаповед-решение
(01.12.2017г.) Съобщение
(28.11.2017г.) Процедура за провеждане на обществена поръчка, по реда на ЗОП, чрез събиране на оферти с обява, с предмет: „Доставка на обурудване за дигитални класни стаи в 145 ОУ „Симеон Радев” гр. София.”Информация за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП; ЗаповедДокументация за участие;ПриложенияПроект на договор
(11.05.2017г.)Процедура по договаряне без обявление по реда на чл. 79, ал. 1, т. 3, б. „в“, и чл. 191, ал. 1, т. 2 ЗОП, вр. чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП.Предмет на поръчката „Доставка на учебници и учебни помагала за подготвителна група до 6г., I, III, IV, V, и VII клас за безвъзмездно ползване за учебната 2017/2018г. от учениците на 145 ОУ „Симеон Радев“ – гр. София“ Документи: Списък на документи за участие, ПРИЛОЖЕНИЯ 1,2,4 , Договор-проект, Покани : “Архимед 2 ” ООД,„Издателска къща Анубис“ ООД, „Пиърсън Едюкейшън Лонгман“„Бит и Техника“ ООД„Булвест-2000“ ООД, „Изкуства“ ЕООД„Клет България“ ООД„Просвета Азбуки“ ЕООД, „Просвета Плюс“ ЕООД, „Просвета София“ АД, Заповед, Декларация – Приложение №5
(05.01.2017г.) Информация във връзка  процедура за провеждане на обществена поръчка, по реда на ЗОП, чрез събиране на оферти с обява, с предмет:„Доставка на плод, мляко и млечни произведения и/или закуски за нуждите на учениците от ПГ, І-ви до IV-ти клас  145 ОУ „Симеон Радев“ гр.София  Протокол на комисията, Заповед – решение.
(27.12.2016г.) Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти по  процедура за провеждане на обществена поръчка, по реда на ЗОП, чрез събиране на оферти с обява, с предмет:„Доставка на плод, мляко и млечни произведения и/или закуски за нуждите на учениците от ПГ, І-ви до IV-ти клас  145 ОУ „Симеон Радев“ гр.София.Информация за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОПЗаповедДокументация за участие;Образци и  проект на договор.Заповед за удължаване на срока на обществената поръчка по ЗОП.Информация за удължаване срока на обществената поръчка по ЗОП
(19.12.2016г.)Процедура за провеждане на обществена поръчка, по реда на ЗОП, чрез събиране на оферти с обява, с предмет: „Доставка на плод, мляко и млечни произведения и/или закуски за нуждите на учениците от ПГ, І-ви до IV-ти клас  145 ОУ „Симеон Радев“ гр.София. Информация за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОПЗаповедДокументация за участие;Образци и  проект на договор
(14.12.2016г.) Информация във връзка  процедура за провеждане на обществена поръчка, по реда на ЗОП, чрез събиране на оферти с обява, с предмет: „Доставка на оборудване за дигитални класни стаи в 145 ОУ „Симеон Радев” гр. София.Заповед за определяне на комисия,  Протокол на комисията, Заповед – решение.
 
(09.12.2016г.) Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти по  процедура за провеждане на обществена поръчка, по реда на ЗОП, чрез събиране на оферти с обява, с предмет: „Доставка на оборудване за дигитални класни стаи в 145 ОУ „Симеон Радев” гр. София.”- Информация за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП; Заповед; Документация за участие;Приложения; Проект на договор;
Информация за удължаване срока на обществената поръчка по ЗОП
Заповед за удължаване на срока на обществената поръчка по ЗОП
(01.12.2016г.) Процедура за провеждане на обществена поръчка, по реда на ЗОП, чрез събиране на оферти с обява, с предмет: „Доставка на оборудване за дигитални класни стаи в 145 ОУ „Симеон Радев” гр. София.”- Информация за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП; Заповед; Документация за участие;Приложения; Проект на договор
(04.01.2016г.) Договор за  „Доставка на плод, мляко и млечни произведения и/или закуски за нуждите на учениците от подготвителни групи и І-ви до ІV-ти клас на 145 ОУ “Симеон Радев”  и Приложение №1, Приложения №2,№3, №4
(21.12.2015г.) Протокол по чл.101г, ал.4 от ЗОП от дейността на комисия за получаване, разглеждане и оценка на оферти и за класиране на участниците в обществена поръчка, проведена по реда на глава VIIIа от ЗОП с предмет :„Доставка на плод, мляко и млечни произведения и/или закуски за нуждите на учениците от подготвителни групи и І-ви до ІV-ти клас на 145 ОУ “Симеон Радев” .
(10.12.2015г.) Публична покана за възлагане на обществена поръчка „Доставка на плод, мляко и млечни произведения и/или закуски за нуждите на учениците от подготвителни групи и І-ви до ІV-ти клас на 145 ОУ “Симеон Радев” .Необходими документи за участие.
(04.05.2015)Информация за извършено плащане по договор №6/23.04.2015г. за обществена поръчка с предмет : „Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от децата /учениците от подготвителна група и  от I – VII клас  по класове и учебни предмети за учебната 2015/2016 година в 145 ОУ “Симеон Радев”. ДОКУМЕНТ 
(17.07.2015) Информация за извършено плащане по договор №4/23.04.2015г. за обществена поръчка с предмет : „Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от децата /учениците от подготвителна група и  от I – VII клас  по класове и учебни предмети за учебната 2015/2016 година в 145 ОУ “Симеон Радев”. ДОКУМЕНТ 
(16.07.2015)Информация за извършено плащане по договор №СГ-106/23.04.2015г. за обществена поръчка с предмет : „Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от децата /учениците от подготвителна група и  от I – VII клас  по класове и учебни предмети за учебната 2015/2016 година в 145 ОУ “Симеон Радев”. ДОКУМЕНТ 
(10.07.2015)Информация за извършено плащане по договор №23-1310/23.04.2015г. за обществена поръчка с предмет : „Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от децата /учениците от подготвителна група и  от I – VII клас  по класове и учебни предмети за учебната 2015/2016 година в 145 ОУ “Симеон Радев”. ДОКУМЕНТ ОКОНЧАТЕЛНО ПЛАЩАНЕ
(24.04.2015)Договор Издателство „ПРОСВЕТА – СОФИЯ” АД; Договор Издателство ” Анубис -Булвест” ООД; Договор Издателство “Изкуства” ЕООД ; Договор  Издателство  “Пиърсън Едюкейшън-Лонгман”
(15.04.2015) Становище – предварителен контрол ; Протокол – обособена позиция 1Протокол – обособена позиция 2;Протокол – обособена позиция 3;
(16.04.2015)Протокол – обособена позиция 4; Доклад до възложителя.
(31.03.2015)Доказателствен материал за изборна процедура на договаряне  без обявление с предмет: „Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от децата /учениците от подготвителна група и  от I – VII клас  по класове и учебни предмети за учебната 2015/2016 година в 145 ОУ “Симеон Радев”. 
(31.03.2015) Покани за участие в договаряне без обявление с предмет: „Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от децата /учениците от подготвителна група и  от I – VII клас  по класове и учебни предмети за учебната 2015/2016 година в 145 ОУ “Симеон Радев”. Издателство „ПРОСВЕТА – СОФИЯ” АД; Издателство ” Анубис -Булвест” ООД; Издателство “Изкуства” ЕООД ;  Издателство  “Пиърсън Едюкейшън-Лонгман”
(31.03.2015) Решение откриване на обществена поръчка чрез договаряне без обявление с предмет: „Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от децата /учениците от подготвителна група и  от I – VII клас  по класове и учебни предмети за учебната 2015/2016 година в 145 ОУ “Симеон Радев”. 
(31.03.2015) Процедура за обществена поръчка чрез договаряне без обявление с предмет: „Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от децата /учениците от подготвителна група и  от I – VII клас  по класове и учебни предмети за учебната 2015/2016 година в 145 ОУ “Симеон Радев”. Документация.
(05.01.2015) Договор и приложения
Протокол по чл.101г, ал.4 от ЗОП
Публична покана за възлагане на обществена поръчка „Доставка на плод, мляко и млечни произведения и/или закуски за нуждите на учениците от подготвителни групи и І-ви до ІV-ти клас на 145 ОУ “Симеон Радев” .Необходими документи за участие.
Вътрешни правила за поддържане на профила на купувача в 145 ОУ “Симеон Радев”

Заповед за утвърждаване на правила за поддържане на профила на купувача

Процедура за договаряне без обявление с предмет “Доставка на електрическа енергия за нуждите на 145 ОУ “Симеон Радев”.Писмо за възлагане , Доказателствен материал, Решение
Процедура за договаряне без обявление с предмет “Доставка на топлинна енергия за нуждите на 145 ОУ “Симеон Радев”.Писмо за възлагане , Доказателствен материал, Решение
Публична покана за възлагане на обществена поръчка „Доставка на плод, мляко и млечни произведения и/или закуски за нуждите на учениците от подготвителни групи и І-ви до ІV-ти клас на 145 ОУ “Симеон Радев” .Необходими документи за участие.
Решение за откриване на процедура за обществена поръчка чрез договаряне без обявление с предмет: „Доставка на учебници и учебни помагала за подготвителна група и IVII клас за нуждите на 145 ОУ “Симеон Радев”. Необходими документи за участие
Публична покана “ИКТ в училище”
Документация за проект “ИКТ в училище”
Важна информация
Съобщения
Партньори

Традиционни партньори на 145 ОУ"Симеон Радев" са Сдружение „Фридрих Шилер“ за разпространение и подпомагане на изучаването на немски език и култура
и Сдружение "Чарлз Дикенс" , съвместно с образователен център по английски език BRITANICA.

Календар
March 2019
M T W T F S S
« Feb    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031